Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych osoby korzystającej ( Użytkownika ) ze strony internetowej www.kamgo.pl ( Strona ) jest IMPULS K. Bielak i S. Zieleń Spółka Jawna, 58-400 Kamienna Góra, ul. Słoneczna 2B,  KRS 0000112470, NIP 6140101201.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem:

a) pisemnie na adres : IMPULS K. BIELAK I S. ZIELEŃ SPÓŁKA JAWNA, ul. Słoneczna 2B, 58-400 Kamienna Góra

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej : sklep@kamgo.pl

Dane osobowe użytkownika przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), a także zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

Żądanie poprawienia lub usunięcia danych osobowych należy zgłosić na adres e-mail: sklep@kamgo.pl

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Administrator zobowiązuje się podjąć wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione  przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, jeśli będzie to konieczne dla skorzystania przez Użytkownika  ze Strony.

Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest umożliwienie Użytkownikowi korzystania ze Strony, w tym w celu wypełnienia Formularza Kontaktowego.

Cele przetwarzania danych osobowych Użytkownika, dotyczą:

a)            świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na:

-zawieraniu z Użytkownikiem Strony oraz wykonaniu umów sprzedaży produktów zamówionych przez Użytkownika za pośrednictwem Strony, w tym zwroty i wymiany produktów oraz rozpatrywania reklamacji - podstawę prawną przetwarzania stanowi art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

-na założeniu i obsłudze konta Użytkownika na Stronie - podstawę prawną przetwarzania stanowi art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO

b)           realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym, prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej - podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

c)            realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez który należy rozumieć:

-prowadzenie działań marketingowych w tym newsletter

W oparciu o  wymogi prawa działania marketingowe za pośrednictwem maila, odbywają się w oparciu o zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,

-komunikację z Użytkownikiem  w związku z wiadomością przesłaną przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego,

-zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Strony, w tym formularza kontaktowego, formularza rejestracyjnego oraz formularza zamówienia,

-archiwizację, statystykę oraz ewentualne dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem umowy świadczonej drogą elektroniczną.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługują prawa:

-dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

-do przenoszenia danych osobowych;

-do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych - w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

-wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzisz, że przetwarzanie danych narusza RODO.

W celu skorzystania z uprawnień Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane tj.:

a)  do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z funkcjonowaniem Strony w tym wynikających z zawartych za jej pośrednictwem umów;

b) do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, w odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

c) do czasu wycofania zgody na przesyłanie informacji marketingowych drogą mailową bądź telefoniczną albo do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,

d) wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących zawartych umowy.

ODBIORCY

Dane Użytkownika mogą być przekazane do podmiotów, z których usług Administrator korzysta przy realizacji swoich obowiązków oraz prowadzenia swojej działalności. Są to następujące kategorie podmiotów:  podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty świadczące usługi marketingowe, firmy transportowe i pocztowe, operatorzy płatności internetowych, dostawcy usług IT.

Ponadto dane osobowe Użytkownika  mogą być przekazane innym podmiotom upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i w celu określonym w przepisach prawa.

Dane osobowe zawsze będą one przetwarzane przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkownika do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowej.

PROFILOWANIE/ ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Administrator nie będzie podejmował wobec Użytkownika  decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wskazanych w Polityce Prywatności.