Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego KAMGO.PL obowiązujący od dnia 15-09-2021

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem kamgo.pl jest prowadzony przez IMPULS K. BIELAK I S. ZIELEŃ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Kamiennej Górze, ul. Słoneczna 2B, 58-400 Kamienna Góra, nr KRS 0000112470, NIP 6140101201

2. Dane kontaktowe:

a)adres pocztowy, telefon: IMPULS K. BIELAK I S. ZIELEŃ SPÓŁKA JAWNA, ul. Słoneczna 2B, 58-400 Kamienna Góra,

b)telefon: +48757442829

c)adres poczty elektronicznej: impuls@kamgo.pl

3. Podstawowe definicje:

Ilekroć w niniejszym regulaminie sklepu internetowego jest mowa o:

a)Sklepie – należy przez to rozumieć prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem: kamgo.pl,

b)Sprzedawcy – należy przez to rozumieć IMPULS K. BIELAK I S. ZIELEŃ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Kamiennej Górze, spółkę polskiego prawa handlowego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego za nr KRS 0000112470, posiadającą NIP 6140101201, posługującą się dla potrzeb kontaktów z Klientami adresem poczty elektronicznej: sklep@kamgo.pl oraz numerem telefonu +48 757442829,

c)Regulaminie - regulamin niniejszego sklepu internetowego wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką prywatności”,

d)Kliencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, której kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu internetowego,

e)Konsumencie – należy przez to rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednią z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dokonuje zakupu w Sklepie),

f)Koncie Klienta – należy przez to rozumieć zbiór danych zarejestrowanych Klienta oraz historii jego zamówień, przechowywanych przez Sprzedawcę,

g)Towarze – należy przez to rozumieć produkty prezentowane w Sklepie do sprzedaży,

h)Czasie realizacji zamówienia – należy przez to rozumieć liczbę dni roboczych, w których Sprzedawca skompletuje zamówienie złożone przez Klienta, przekaże je Dostawcy, który dostarczy zamówienie pod wskazany przez Klienta adres,

i)Zamówienie – należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu, określające w szczególności: dane Klienta, rodzaj i ilość zamówionych towarów, sposób zapłaty oraz dostawy towarów nabywanych w ramach zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu,

j)Polityka prywatności - zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Zarejestrowanych Klientów, dostępna pod adresem https://kamgo.pl/privacy_policy.

4.W Sklepie można dokonać zakupów bez rejestracji i bez zakładania konta użytkownika.

5.Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep, zasady realizacji zamówień, zasady postępowania reklamacyjnego oraz zasady obowiązujące przy korzystaniu z prawa odstąpienia od umowy,

6.Korzystając  ze Sklepu Klient równoznaczne akceptuje niniejszego Regulamin. Przed złożeniem Zamówienia Klient powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

7.Zamówienie, które składa Klient ma charakter oferty w rozumieniu art. 66 i art. 66 [1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a umowa sprzedaży następuje z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę. Informacje zamieszczone w sklepie mają charakter zaproszenia do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

8.Sprzedawca zastrzega, że towar prezentowany w Sklepie może się różnić od wyglądu Towaru przekazanego na rzecz Klienta w stopniu nieznacznym w szczególności z powodu na oświetlenie, ustawienie monitora Klienta oraz inne warunki wykonania zdjęć. 

9.Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

§ 2 Składanie zamówień

1.Klient składa zamówienie przez podejmowanie kolejnych kroków, zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronach Sklepu, a w szczególności przez:

a)dodawanie do "Koszyka" wybranych przez siebie towarów,

b)wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie Sklepu.

2.Zamówienia mogą być składane 7 dni w tygodniu.

3.Oferta dostępna w Sklepie stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71  Kodeksu cywilnego.

4.Klient składający zamówienie w Sklepie jest zobowiązany do zapoznania się oraz zaakceptowania niniejszego Regulaminu.

5.Klient potwierdza zaznajomienie się i zaakceptowanie Regulaminu  poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Brak zaakceptowania Regulaminu przez Klienta jest równoznaczny z brakiem możliwości wykonania zamówienia.

6.Zamówienie może być zrealizowane w sytuacji, kiedy do elektronicznego formularza zamówienia zostaną wprowadzone dane niezbędne do identyfikacji Klienta i kliknięciu pod zamówieniem na stronie Sklepu przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

7.Klient składający zamówienie w Sklepie zobowiązany jest do podania danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, a także do wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych przez Sprzedawcę. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest potwierdzane poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Podanie danych przez klienta jest niezbędne w celu złożenia i realizacji zamówienia.

8.Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do zalogowania się na swoje konto Klienta lub też w przypadku nowych Klientów do jego założenia. Założenie konta Klienta jest natychmiastowe po podaniu adresu e-mail oraz hasła. Wyrażenie chęci założenia konta Klienta jest potwierdzane linkiem aktywacyjnym wysyłanym na podany adres e-mail.

9.W celu dokonania zakupu bez rejestracji konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu sklepu internetowego, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia, tj. w szczególności imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr NIP w przypadku zakupu przez przedsiębiorcę.

10.Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia przez Klienta, wypełnieniu przez niego formularza zamówienia oraz zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz ostatecznym potwierdzeniu zamówienia poprzez przycisk "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty ". Zamówienie złożone w powyższy sposób pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

11.Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane w terminie określonym w Regulaminie z uwagi na brak Towaru, Sprzedawca zaproponuje inny termin realizacji zamówienia. Jeżeli klient nie wyrazi zgody na nowy termin realizacji zamówienia, zamówienie uważa się za niebyłe, a strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niezrealizowania umowy.

12.Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu braku Towaru, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niezrealizowania umowy.

13.Po złożeniu zamówienia na podany adres e-mail Klienta zostanie  wysyłane potwierdzenie złożonego zamówienia. Szczegóły złożonych zamówień są dostępne w zakładce Moje konto, historia zamówień.

§ 3 Ceny towarów oraz opłaty za dostarczenie zamówionych Towarów

1.Ceny prezentowanych towarów w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto, tj. zawierają odpowiednie podatki, w tym podatek VAT.  

2.Cena aktualna w Sklepie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta ma charakter wiążący.

3.Cena towaru nie zawiera kosztów dostawy. Koszty dostawy są podawane podczas składania zamówienia, w formularzu zamówienia, po wybraniu przez Klienta opcji dostawy lub po wybraniu zakładki Czas i koszty wysyłki w stopce strony głównej Sklepu.

4.Całkowita wartość zamówienia, widoczna w podsumowaniu zamówienia, zawiera łącznie cenę za zamówione towary wraz z kosztami dostawy.

5.Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny, jednakże zmiana ceny nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny. 

§ 4 Sposób płatności

1.W Sklepie stosowane są następujące formy płatności:

a)przedpłata (w pełnej wysokości): przelew tradycyjny, przelew internetowy, karta płatnicza;

b)za pobraniem: płatne przy odbiorze listonoszowi, kurierowi bądź w paczkomacie.

2.Zamówienia, które nie zostaną opłacone w ciągu 7 dni od daty ich złożenia, zostaną anulowane (z wyjątkiem zamówień opłacanych "za pobraniem").

3.Za moment zapłaty zamówienia uznaje się moment zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy.

4.Klient dokonujący płatności w formie przelewu tradycyjnego lub przelewu internetowego w tytule powinien podać numer zamówienia oraz imię i nazwisko.

5. Koszty transakcji finansowych ponosi Klient.

§ 5 Realizacja zamówienia

1.Zamówienia realizowane są w dni robocze - od poniedziałku do piątku do godz. 16.00.

2.Zamówienia złożone w piątek po godz. 16.00, sobotę, niedzielę oraz święta rozpoczyna się w poniedziałek lub najbliższy dzień roboczy po danym dniu wolnym od pracy.

3.Zamówienie złożone w dni robocze po godzinie 16.00 uznaje się za złożone w kolejnym dniu roboczym.

4.Zamówiony towar jest wysyłany niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych.

5.W przypadku gdy Sprzedawca z jakichkolwiek przyczyn nie może zrealizować zamówienia w całości, informuje o zaistniałej sytuacji Klienta. Klient wyraża zgodę na realizację zamówienia w częściach lub też ma prawo całkowitej rezygnacji ze złożonego zamówienia.

6.Do zamawianego towaru Klient otrzymuje paragon lub fakturę VAT. Elektroniczna wersja faktury VAT jest wysyłana na wskazany przez Klienta adres e-mail.

§ 6 Sposób i koszty dostawy

1.Towary zamówione w Sklepie wysyłane są na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

2.Towary zamówione przez Sklep wysyłane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3.Klient może wybrać następujące formy dostawy:

a)Kurier

b)Paczkomat

4.Klient powinien sprawdzić stan przesyłki.  W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w opakowaniu, przy dostawie pocztą lub kurierem, Klient nie powinien przyjmować przesyłki. Należy sporządzić protokół szkody w obecności listonosza lub kuriera oraz poinformować Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

1.Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny.

2.Termin na złożenie oświadczenia o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy wynosi 14 dni.

3.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w formie pisemnej, przesyłając je:

a)e-mailem na adres: sklep@kamgo.pl

b)pocztą na adres: Impuls K. Bielak i S. Zieleń Spółka Jawna 58-400 Kamienna Góra ul. Słoneczna 2B

4.Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, jednakże nie jest to warunek obligatoryjny zachowania ważności złożonego oświadczenia.

5.Do zachowania terminu na skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy niezbędne jest wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu.

6.Zgodnie z art. 28 ustawy o prawach konsumenta bieg terminu rozpoczyna się:

a)od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez Klienta osobę trzecią inną niż przewoźnik - w przypadku umowy, w której Sprzedawca zobowiązał się do wydania rzeczy i przeniesienia prawa własności tej rzeczy;

b)od dnia objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części - w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach;

c)od dnia objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy - w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony;

d)od dnia zawarcia umowy - w przypadku pozostałych umów.

7.Klientowi, który skorzystał z prawa odstąpienia od umowy, dokonane przez niego płatności zostaną zwrócone w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

8.Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w szczególności w odniesieniu do umów:

a)o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b)w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

c)o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym , jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgoda Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

9.Pieniądze zostaną zwrócone w tej samej formie, w jakiej dokonano płatności lub w formie innej - wskazanej przez Klienta.

10.Zwroty należy kierować na adres: Impuls K. Bielak i S. Zieleń Spółka Jawna 58-400 Kamienna Góra ul. Słoneczna 2B z dopiskiem "ZWROT".

§ 8 Składanie i rozpatrywanie reklamacji

1.Towary dostępne w sklepie są objęte gwarancją producenta. W przypadku chęci skorzystania z procedury gwarancyjnej Klient jest zobowiązany do postępowania zgodnie z załączonym dokumentem gwarancyjnym.

2.W przypadku wystąpienia wady towaru, Klient ma prawo do reklamacji zgodnie z przepisami dotyczącym rękojmi wynikającymi z  przepisów kodeksu cywilnego.

3.Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
a) pisemnie na adres: Impuls K. Bielak i S. Zieleń Spółka Jawna 58-400 Kamienna Góra ul. Słoneczna 2B;
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kamgo.pl

4.Zaleca się odesłanie towaru na adres Sprzedawcy oraz podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

a)informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,

b)żądania sposobu rozstrzygnięcia reklamacji,

c)danych kontaktowych składającego reklamację.

5.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

6.Przesyłki z towarem reklamowanym należy kierować na adres: Impuls K. Bielak i S. Zieleń Spółka Jawna 58-400 Kamienna Góra ul. Słoneczna 2B z dopiskiem "REKLAMACJA".

§ 9 Newsletter

1.Klient może zapisać się na newsletter Sklepu.

2.W tym celu wymagane jest wypełnienie i przesłanie formularza widocznego w Sklepie. Konieczne jest podanie  imienia i nazwiska  oraz adresu e-mail.

3.Z chwilą potwierdzenia zapisu na newsletter, klient będzie otrzymywał wiadomość e-mail z adresu sklp@kamgo.pl

4.Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania newsletter’a informując Sprzedawcę pod adresem sklep@kamgo.pl lub wykorzystując formularz kontaktowy dostępny przez naciśnięcie przycisku „Kontakt” w stopce strony.

§ 10 Dane osobowe

1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca.

2.Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o politykę prywatności, umieszczoną na stronie Sklepu .

3.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji zamówienia. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania lub usunięcia.

4. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera Polityka prywatności znajdująca się na stronie Sklepu https://kamgo.pl/privacy_policy

§ 11 Postanowienia końcowe

1.Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie Sklepu.

2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3.Zmiany w Regulaminie obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie Sklepu internetowego. Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania o zmianie Regulaminu wszystkich Klientów posiadających konto Klienta w postaci wiadomości e-mail.

4.W przypadku zmiany Regulaminu wszystkie zamówienia złożone przez datą wejścia w życie zmian będą realizowane zgodnie z wersją Regulaminu obowiązującą na dzień złożenia zamówienia.

5.Regulamin wchodzi w życie w dniu z dniem 15 września 2021 i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu.